Chefshand­ledning

Att vara chef och ledare är en utmaning som ofta ställer stora krav på utövaren. Behovet av kunskap kring hur vi människor fungerar är centralt för att ledaren både skall förstå sig själv och sina medarbetare. Det finns mängder av olika modeller för ledarskap och antalet ökar hela tiden samtidigt som varje ledare och organisation har unika särdrag. I vår chefshandledning så börjar vi med en individuell kartläggning av dig, din situation och vad du vill uppnå med samtalen. Vi lägger upp en gemensam plan för vilka kunskaper och eventuella färdigheter/nyckelbeteenden som du vill utveckla för att nå dina mål. Att vara chef innebär också att man kommer i kontakt med många olika medarbetare som har olika styrkor, utmaningar och behov. Genom ökad psykologisk kunskap kan chefen lära sig att anpassa sitt ledarskap och bemötande så att medarbetaren kan komma till sin fulla rätt, må bra och prestera optimalt. I och med den utmanande uppgiften i att vara chef finns ofta också ett behov av att få ventilera och ta perspektiv på det dagliga arbetet samt finna verktyg för att hantera den egna stressen.

Personalhandledning

Personalhandledning kan vara aktuellt för personal inom vård och omsorg men också inom andra verksamheter. Den kan vara ett viktigt verktyg både för kompetens­utveckling liksom för att hantera utmaningarna/stressen i det dagliga arbetet. Ofta finns önskemål om att arbeta både med den egna utvecklingen liksom med bemötande av de klienter som personalen arbetar med. Handledningen anpassas utifrån den aktuella verksamheten och kan ske i grupp eller individuellt.

Medarbetar­profil

När en medarbetare står inför ett vägskäl så som t.ex. karriärsskifte eller omplacering finns ofta behovet av att få en tydligare bild av styrkor och utvecklingsområden samt vilken typ av tjänst som är optimal för att medarbetaren skall komma till sin fulla rätt på arbetsplatsen. Medarbetarprofilen genomförs via intervju, skattningar samt funktionstester och mynnar ut i en skriftlig rapport som stödjer den fortsatta planeringen och utvecklingen för medarbetaren.

En anpassad medarbetarprofil kan även vara ett användbart verktyg vid rekrytering av personal inför särskilt krävande uppgifter så som chefspositioner och nyckelbefattningar.

Personal­stöd

I samband med kriser så som allvarliga händelser, organisationsförändringar och uppsägningar kan det finnas behov av samtal. Personalen kan ha behov av att få ventilera, finna verktyg till att hantera sina reaktioner och orientera sig i de nya förutsättningarna för att finna riktningen framåt.